��������

��������

قوطي کليدهاي شايلين در رنگ هاي مختلف توليد مي شوند، قابليت نصب کليد و پريز توسط پيچ را دارند، اين امر به تنهايي باعث بالا رفتن عمر پريزهاي نصب شده توکار و عدم تخريب مکانيزم پريز، هنگام استفاده ميگردد.