�������� ������������������

�������� ������������������

جعبه مينياتوري (جعبه فيوز) در اندازه هاي 8 و 12 و16 و 24 تايي موجود مي باشد.