�������� ������������

�������� ������������

سيستم هوشمند شايلين به صورت WiFi نصب مي شود و به هيچ کابل شبکه اي نيازمند نيست و براي ساختمان هاي در حال بازسازي نيز مناسب مي باشد