لوله

لوله

لوله هاي شايلين از جنس UPVC و قابليت خم سرد با استفاده از فنر را دارد.