1. کادر تک خانه نيروانا 3 چوب
    http://www.shailenelectric.com/Files/SecondProDuct2_1522544152.jpghttp://www.shailenelectric.com/Files/ThirdProDuct3_1522544152.jpghttp://www.shailenelectric.com/Files/4_FirstProDuct4_1522544152.jpghttp://www.shailenelectric.com/Files/5_FirstProDuct5_1522544152.jpg
تعداد بازدید: 431

کادر هاي شايلين از متريال هاي گوناگون و ررنگ هاي مختلف قابل ارايه مي باشد.
مححصول نيروانا 3 چوب
- ساخته شده از چوب طبيعي
- داراي کادر تک خانه، دوخانه و سه خانه
- داراي تنوع رنگبندي چوب
- متناسب با دکوراسيون خانه قابل سفارش مي باشد.