1. کادر تک خانه نيروانا 3 پلاستيک
    http://www.shailenelectric.com/Files/SecondProDuct2_4422237451.jpghttp://www.shailenelectric.com/Files/ThirdProDuct3_4422237451.jpghttp://www.shailenelectric.com/Files/4_FirstProDuct4_4422237451.jpg
تعداد بازدید: 411

کادر هاي شايلين از متريال هاي گوناگون و ررنگ هاي مختلف قابل ارايه مي باشد(بابت رنگي کردن کادرهاي پلاستيکي 5000 ريال اضافه مي گردد).