واحد تحقيق و توسعه


تحقيق و توسعه ( Research and Development) مجموعه اي از فعاليت هايي است که در افزايش دانش در سازمان‌ها و شرکت‌‌‌ها با استفاده از راهکارهاي خلاقانه در زمينه ارائه خدمات و محصولات جديد نقش دارد. از اينرو با پديد امدن تغييرات سريع علم و تکنولولوژي در صنايع مختلف و نياز پاسخ گويي به اين تغييرات در محدوه زماني کوتاه، تحقيق و توسعه ضرورت مي‌يابد. اين فعاليتها منجر به افزايش رشد اقتصادي بنگاهها و در نتيجه ثبات اقتصادي کشورها و به دنبال ان ارامش خاطر عموم مردم را به دنبال خواهد داشت. از اين‌روست که کشورهاي صنعتي رويکرد حمايتي خود را در رشد سازمانها( اعم از خصوصي و دولتي )بر اساس R&D قرارداده‌اند. تفاوت‌هاي رويکرد تحقيق و توسعه(R&D) در صنايع بر طبق استراتژي و نحوه فعاليت شرکت ها شکل مي‌گيرد. خلاقيت و نواوري ارتباط تنگاتنگي در بهره‌گيري از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه براي پاسخگويي به جهت گيري‌هاي نو، در بازار دارد. مزيت تحقيق و توسعه اهداف(R&D)بر اساس اولويت ها و نيازها‌ي سازماني شکل مي‌گيرد از اين رو از مهمترين اهداف ان در صنعت توليد را مي‌توان گسترش توانايي‌هاي تکنولوژيک نام برد. به دنبال کسب اين امر که تاثيرگذاري مهمي را در بازار عرضه و تقاضا به دنبال دارد بستر سازي مناسبي براي نوآوري‏ و افزايش بهره وري از فعاليت هاي انساني صورت مي‌گيرد که خود اين امر ايجاد رفاه از طريق ثبات رشد اقتصادي بنگاهها را به دنبال دارد و منجر به افزايش درآمدها مي‌شود. واحد تحقيق و توسعه واحدهاي تحقيق و توسعه با هدف برخورداري از توان رقابتي در بازارهاي به سرعت در حال تغيير امروزي در صنايع مختلف شکل مي‌گيرد. اهميت تحقيق و توسعه از ان جهت است که تصميمات اصلي مديريتي در سازمان‌ها و صنايع بر اين اساس گرفته مي‌شود، از اين‌‌رو ترکيب تخصص و تجربه و خلاقيت در اين فعاليت‌ها ضرورت مي‌يابد. دپارتمان تحقيق و توسعه شايلين با بهره گيري از آخرين دستاوردها و يافته هاي پژوهشي و صنعتي اقدام به طراحي محصولات و بر اساس نياز مشتريان مي نمايد.


مطالب مرتبط با این مطلب